ออภัย

เนื่องจากระบบงานตรวจราชการจะทำการปิดระบบ

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552เพื่อย้ายระบบงานตรวจราชการ

ไปยังระบบงานบริหารราชการ (Back Office) และจะเปิดให้ใช้งานระบบตรวจราชการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

ที่เว็บไซต์ http://app4.m-society.go.th